Samolepící etikety, termoetikety - výroba, prodejVyber zde napřímo kategorii:
 

- etikety obyč. papír vellum   v kotoučích /sklad/

 

- termoetikety v kotoučích

 

aršíkové etikety
1000 ks a 500 ks

 

- termopásky vosk/p

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Mikro DTP umístěného na webovém rozhraní http://www.obchod.etikety-labels.cz/ a http://www.mikrodtp.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi

 

naší společností

Mikro DTP s.r.o., se sídlem Plzeň, Hřbitovní 24, PSČ 31200

IČ: 28867921

DIČ: CZ28867921

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23578

Adresa pro doručování: Mikro DTP s.r.o., Plzeň, Hřbitovní 24, PSČ 31200

Telefonní číslo: 776 777 966 (telefon)
377 478 540 (fax)

Kontaktní e-mail: etikety@mikrodtp.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, prostřednictvím e-mailu, osobně či jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje.

  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

  3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

  4. Aby se na kupujícího vztahovaly tyto obchodní podmínky, je nutné, aby se registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Podmínkami užití webového rozhraní) a aby při registraci vyplnil požadované údaje. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup dle těchto obchodních podmínek. Toto právo má prodávající v průběhu celého smluvního vztahu. Kupující je dále povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

  5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

  6. Prodávající dále oznamuje, že není výrobcem dodávaného zboží, ale pouze jeho zpracovatelem a dodavatelem.

 2. Objednávka a uzavření smlouvy

  1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

  2. Odeslání objednávky probíhá prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní, popřípadě jiným způsobem dle dohody smluvních stran. Přístup do uživatelského účtu vzniká registrací, při které kupující uvede všechny vyžadované údaje. Po ověření registrace bude kupujícímu umožněno provést objednávku.

Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a zvolený způsob platby a dopravy.

Před závazným odesláním objednávky je kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku kupující podá prostřednictvím tlačítka „objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky prodávajícím bude kupující informován.

  1. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

  2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

  3. Kupující může zrušit objednávky dosud nepřijaté prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

  4. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, která byla již přijata prodávajícím, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

  5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

  6. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.


 

 1. Platební podmínky

  1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých v hotovosti řidiči dopravce PPL při zaslání zboží na dobírku.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

  1. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

  2. EET: Na konci června se Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR podařilo vyjednat pro dobírky výjimku. Ta platí pro všechny e-shopy, kterým přepravce posílá peníze z dobírky na účet. To je náš případ.


 

 1. Dodací podmínky

  1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty, dodací listy, faktury a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

  2. Zboží, které je skladem, prodávající expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné, zpravidla nejpozději do 8 pracovních dnů. O přesném datu je kupující předem informován.

  3. Způsoby a náklady na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho prodávající.

  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

  5. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

  6. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

  7. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.


 

 1. Odstoupení od smlouvy

  1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

 

  1. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

 

  1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného termínu dodání.

 

  1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad a rovněž ohledně zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího.

 

  1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  2. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.


 

 1. Práva z vadného plnění

  1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;

 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

  1. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.


 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.12. 2015.

© Mikro DTP s.r.o. Specializovaná tiskárna a dodavatel samolepicích etiket V Plzni již od roku 1996

Domů  |  Kontakt  |  Obchodní podmínky  |  GDPR  |  Samolepící etikety  |   Termopásky